Povrat / Reklamacija

Zamjena proizvoda/reklamacije/povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– isporuka robe koja nije naručena
– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
– ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena reklamiranog proizvoda

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Tvrtka 3 M d.o.o. obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (kablovi, ispravljač, upute, baterije i sl.). Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Nakon isteka roka od 7 (sedam) dana, reklamacija i popravak mogući su u ovlaštenom servisu.

Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno kroz web kontakt obrazac. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda Prodavatelju zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu u zakonskom roku sukladno odredbi čl. 422. st. 1. Zakona o obveznim odnosima.

 

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Kupac može svoje prigovore uputite putem elektroničke pošte na adresu info@aqua3m.com

ili

na adresu: 3 M d.o.o., Školska 60, Gornje Podotočje.

Prodavatelj je dužan u pismenom obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kupac je dužan poslati broj računa i opis reklamacije, te adresu za dostavu odgovora.

 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15. veljače 2016. sporove vezane uz mrežnu kupnju moguće je riješiti uz pomoć platforme za online rješavanje sporova kojoj možete pristupiti klikom na link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Dakle, ako naiđete na problem tijekom mrežne kupnje unutar EU-a (neispravan artikl, nemogućnost zamjene artikla itd.), svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platforma za internetsko rješavanje sporova jedinstvena je ulazna točka koja europskim potrošačima i trgovcima omogućuje da riješe sporove oko domaće i prekogranične kupnje preko interneta. To se postiže upućivanjem sporova nacionalnim tijelima za alternativno rješavanje sporova koja su povezana s platformom i koja su države članice odabrale u skladu s kriterijima kvalitete

Platforma je prilagođena korisnicima te joj se može pristupiti sa svih vrsta uređaja. Potrošači mogu popuniti obrazac za pritužbe na platformi u tri jednostavna koraka. Platforma korisnicima pruža mogućnost da cijeli postupak rješavanja spora obave na internetu. Platforma je višejezična. Na platformi je dostupna usluga prevođenja kao pomoć pri sporovima koji uključuju stranke iz različitih europskih zemalja.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora morate nas obavijestiti prije isteka roka, i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete se koristiti i obrascem za jednostrani raskid ugovora priloženim u nastavku.

Rok za jednostrani raskid iznosi 7 dana i započinje teći od dana:

kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed

ili

kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od vas primili, uključujući i troškove isporuke.

Povrat novca izvršit ćemo bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka vraćene robe ili dana primitka dokaza da ste nam poslali robu.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu. Ako pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 7 dana od dana kada ste nam uputili svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

U skladu s člankom 77. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača, odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je artikl vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ako se nedostajući dijelovi ne dostave u naknadnom roku od 7 dana, smatra se da Kupac nije ispunio obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenog novca.

Ako Kupac vrati artikl bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja pozivajući se na odredbe o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, zbog čega Prodavatelj neće moći prodati artikl kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 40 % plaćene maloprodajne cijene artikla. Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u nastavku na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Povrat se može realizirati samo ako su artikli nekorišteni i neoštećeni u originalnoj neoštećenoj ambalaži.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;
– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje;
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ove Predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje Kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora

 

PRIJAVA